1.modulis – Saziņa valsts valodā

Valsts valoda – pamata prasmes līmenis (A) – 120 stundas:

Mērķis: Apgūt vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai saprastu latviešu valodā runātos tekstus, prastu pastāstīt par sevi, savu ģimeni, darbu, atpūtu, varētu aizpildīt standarta dokumentāciju un rakstiski veidot vienkāršas teikuma konstrukcijas.

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ieguvis prasmes un iemaņas latviešu valodā:

 • pastāstīt par sevi un savu ģimeni;
 • pajautāt ceļu, vajadzīgo lietu utt;
 • izprast vienkāršus tekstus;
 • veidot vienkāršas teikuma konstrukcijas;
 • rakstīt vienkāršus tekstus;
 • veidot dialogu;
 • orientēties dažādās sadzīves situācijās.

Galvenās tēmas:

 1. sasveicināšanās, iepazīšanās,
 2. adrese, atrašanās vieta,
 3. ģimene, cilvēka izskats, raksturs,
 4. dzīvesvietas raksturojums, mājokļa iekārtojums,
 5. vieta un laiks,
 6. dienas plānojums, ikdiena, ēdienreizes,
 7. pilsēta, sabiedriskais transports,
 8. laika apstākļi,
 9. veselība,
 10. kafejnīcā, restorānā,
 11. iepirkšanās,
 12. brīvais laiks,
 13. ceļošana,
 14. svētki.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Valsts valoda – vidējais prasmes līmenis (B) – 120 stundas:

Mērķis: Pilnveidot klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai saprastu latviešu valodā runātos tekstus, prastu pastāstīt par sevi, savu ģimeni, darbu, atpūtu, varētu aizpildīt standarta dokumentāciju un rakstiski veidot vienkāršas un saliktas teikuma konstrukcijas un var brīvi izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais ieguvis prasmes un iemaņas latviešu valodā:

 • pastāstīt par sevi un savu ģimeni;
 • pajautāt ceļu, vajadzīgo lietu utt;
 • izprast un komentēt tekstus;
 • veidot vienkāršas un saliktas teikuma konstrukcijas;
 • rakstīt dažāda satura tekstus;
 • veidot dialogu;
 • orientēties dažādās sadzīves situācijās.

Galvenās tēmas:

 1. sasveicināšanās, iepazīšanās,
 2. adrese, atrašanās vieta,
 3. ģimene, cilvēka izskats, raksturs,
 4. dzīvesvietas raksturojums, mājokļa iekārtojums,
 5. vieta un laiks,
 6. dienas plānojums, ikdiena, ēdienreizes,
 7. pilsēta, sabiedriskais transports,
 8. laika apstākļi,
 9. veselība,
 10. kafejnīcā, restorānā,
 11. iepirkšanās,
 12. brīvais laiks,
 13. ceļošana,
 14. svētki.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Valsts valoda – augstākais prasmes līmenis (C) – 120 stundas:

Mērķis: Padziļināt valodas prasmi, apgūt  profesionālo leksiku latviešu valodā un prast brīvi izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais brīvi saprot un komentē dažādus tekstus, prot veidot dažādas teikumu konstrukcijas; prot rakstīt dažādas sarežģītības dokumentu  tekstus; brīvi prot runāt par dažādām profesionālām tēmām.

Galvenās tēmas:

 1. sasveicināšanās, iepazīšanās,
 2. adrese, atrašanās vieta,
 3. ģimene, cilvēka izskats, raksturs,
 4. dzīvesvietas raksturojums, mājokļa iekārtojums,
 5. vieta un laiks,
 6. dienas plānojums, ikdiena, ēdienreizes,
 7. pilsēta, sabiedriskais transports,
 8. laika apstākļi,
 9. veselība,
 10. kafejnīcā, restorānā,
 11. iepirkšanās,
 12. brīvais laiks,
 13. ceļošana,
 14. svētki.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Valsts valoda (ar angļu pamatvalodu) – 120 stundas:

Mērķis: Veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja multilingvismu, pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu un valodu daudzveidību; popularizēt valsts valodas zināšanu nepieciešamību, lai sabiedrība spētu integrēties uz valsts valodas pamata un valodas apguvēji spētu sekmīgi konkurēt darba tirgū.

Programmas apraksts:

Mācību kursa mērķauditorija ir jebkurš pieaugušais Latvijā bez latviešu valodas priekšzināšanām (vai nelielām neformālām priekšzināšanām), kas spēj sazināties angļu (bet ne krievu) valodā un vēlas apgūt latviešu valodu un latviešu kultūru, izmantojot angļu valodu kā starpniekvalodu.

Mācību kursa uzdevumi:

 • veicināt vēlmi apgūt un lietot latviešu valodu ikdienas saziņā;
 • radīt izpratni par latviešu valodas skaņu sistēmu, gramatikas kategorijām;
 • balstoties uz komunikatīvo, kā arī tematisko pieeju valodas apguvē, dot iespēju apgūt leksiku, izteikt svarīgākās valodas funkcijas saistībā ar šādām tēmām:
 1. sasveicināšanās, iepazīšanās,
 2. adrese, atrašanās vieta,
 3. ģimene, cilvēka izskats, raksturs,
 4. dzīvesvietas raksturojums, mājokļa iekārtojums,
 5. vieta un laiks,
 6. dienas plānojums, ikdiena, ēdienreizes,
 7. pilsēta, sabiedriskais transports,
 8. laika apstākļi,
 9. veselība,
 10. kafejnīcā, restorānā,
 11. iepirkšanās,
 12. brīvais laiks,
 13. ceļošana,
 14. svētki;
 • nepieciešamības gadījumā palīdzēt valodas apguvējiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei A 1 – A 2 līmenī  (pārbaudei, lai iegūtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju).
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Lietišķā valsts valoda – 120 stundas:

Mērķis: Sniegt zināšanas par lietišķās latviešu valodas normām lietvedībā un praktiskajā stilistikā, veidot praktiskās iemaņas, lai kursu apmeklētāji spētu veiksmīgi sazināties mutvārdos un rakstveidā, un līdz ar to sekmīgāk spētu konkurēt darba tirgū.

Programmas apraksts:

Mācību kursa mērķauditorija ir jebkurš pieaugušais Latvijā ar labām latviešu valodas zināšanām (zināšanas atbilst valsts valodas prasmes augstākā līmeņa prasībām), kas vēlas apgūt prasmi izmantot latviešu valodu lietišķās sarunās un rakstos atbilstoši darījumu etiķetei, kā arī uzlabot valodas gramatisko un stilistisko pareizību.

Galvenās tēmas:

 • lietišķās latviešu valodas normas lietvedībā,
 • terminu un svešvārdu pareizs lietojums,
 • latviešu valodas kultūras jautājumi un  praktiskā stilistika,
 • teksta veidošanas pamatprincipi,
 • elektroniskās sarakstes etiķetes jautājumi,
 • citvalodu īpašvārdu atveide,
 • lielo sākuma burtu lietojums,
 • svarīgākie pieturzīmju lietošanas principi,
 • darbības vārda darāmās un ciešamās kārtas, izteiksmju lietojums.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Valsts valoda – stilistika un runas kultūra – 120 stundas:

Mērķis: Sniegt zināšanas par runas vai rakstu situācijai atbilstošu valodas līdzekļu izvēli, attīstīt prasmi izmantot valodas vārdu krājuma bagātības, dažādus stilus veiksmīgai komunikācijai, veidot praktiskās iemaņas, prasmi ievērot literārās valodas normas.

Programmas apraksts:

Mācību kursa mērķauditorija ir jebkurš pieaugušais Latvijā ar labām latviešu valodas zināšanām (zināšanas atbilst valsts valodas prasmes augstākā līmeņa prasībām), kas vēlas uzlabot savas valodas stilistisko pareizību, orientēties latviešu valodas kultūras jautājumos, kā arī pilnveidot prasmi izteikties literārajā valodā atbilstoši konkrētajai runas vai rakstu situācijai.

Galvenās tēmas:

 • valodas kultūras jautājumi,
 • valodas stila jēdziens, tā saistība ar saziņas mērķi un situāciju,
 • faktori, kas nosaka valodas līdzekļu izvēli,
 • veiksmīgas komunikācijas pamatprincipi,
 • runas mākslas vēsture un attīstība,
 • publiskā runa; tās pamatprincipi.

Leave a Reply