4.modulis – Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

 

Komercdarbības uzsākšana – 120 stundas:

Mērķis: Zināšanas un prasmes mazā un vidējā komercuzņēmumu darba organizācijā, praktiskās iemaņas sava biznesa izvēlē, plānošanā, finansēšanā, uzsākšanā un biznesa plāna izstrādē.

Programmas apraksts:

Galvenās tēmas:

 1. Biznesa idejas radīšana, komercdarbības formas.
 2. Profesionālai darbībai nepieciešamo informācijas atrašana.
 3. Finanšu piesaiste.
 4. Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izpēti;
 5. Grāmatvedība un nodokļi.
 6. Darba plānošana.
 7. Sadarbības tīkli.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Grāmatvedības pamati – 130 stundas:

Mērķis: Sniegt zināšanas, izpratnes un pielietojuma līmenī par grāmatvedības sistēmas elementiem, Latvijas grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem dokumentiem un vispārpieņemtiem grāmatvedības uzskaites principiem.

Programmas apraksts:

Šī mērķa sasniegšanai jāapgūst zināšanas un prasmes par:

 1. grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem dokumentiem;
 2. saimniecisko līdzekļu un to avotu klasifikāciju;
 3. grāmatvedības bilances aktīva un pasīva saturu un to raksturojumu;
 4. grāmatvedības uzskaites kontiem un divkāršo grāmatvedības ierakstu;
 5. ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu novērtēšanu;
 6. saistību un paša kapitāla posteņu novērtēšanu;
 7. grāmatvedības organizācijas dokumenti un inventarizācijas process;
 8. grāmatvedības kontroles prasības;
 9. grāmatvedības pārskatu sastādīšana.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Mikrouzņēmējdarbība – 60 stundas:

Mērķis: Zināšanas un prasmes mikrouzņēmuma (MU) organizācijā, izpratni par MU nodokļu maksājumu kārtību.

Programmas apraksts:

Galvenās tēmas:

 1. Uzņēmuma dibināšana, biznesa ideja.
 2. Komercdarbības formas.
 3. Grāmatvedības pamati.
 4. Finanšu piesaiste.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Praktiskā lietvedība – 80 stundas:

Mērķis: Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un saglabāšanā atbilstoši noteiktām prasībām.

Programmas apraksts:

Tēmas:

 1. Lietvedības vispārējās nostādnes.
 2. Dokuments un dokumenta juridiskais spēks. Dokumenta rekvizīti un dienesta atzīmes.
 3. Pārvaldes dokumentu grupas, to veidi un funkcijas.
 4. Rīkojuma dokumenti, publisko tiesību līgumi, faktu fiksējošie dokumenti, organizatoriskie dokumenti, sarakstes dokumenti un personāla dokumenti.
 5. Dokumentu aprites un reģistrācijas norise un funkcijas uzņēmumā.
 6. Dokumenta oriģināla atvasinājumu veidi un funkcijas.
 7. Lietu nomenklatūra un tās funkcijas.
 8. Arhīva darbs.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija – 120 stundas:

Mērķis: Pamatzināšanas mārketingā un reklāmā, efektīvas mārketinga komunikācijas stratēģijas izveidei, izpratne un zināšanas par klientu vadības sistēmām.

Programmas apraksts:

Galvenās tēmas:

 1. Mārketinga būtība, vēsture.
 2. Reklāma, tās loma sabiedrībā.
 3. Cena, veidošanās mehānisms.
 4. Prece, pakalpojums, to raksturlielumi.
 5. Vietas izvēle.
 6. Komandas darbs.
 7. Sabiedrisko attiecību loma.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Nodokļi uzņēmējdarbībā – 80 stundas:

Mērķis: Iegūt zināšanas , izpratni par nodokļu sistēmu LR, apgūt prasmes pareizi aprēķināt dažādus nodokļus, tos deklarēt un izmantot šīs prasmes uzņēmējdarbībā.

Programmas apraksts:

Tēmas:

 1. nodokļu un nodevu sistēma Latvijā;
 2. nodokļu administrācijas organizācija, tiesības un pienākumi;
 3. iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 4. uzņēmumu ienākuma nodoklis;
 5. pievienotās vērtības nodoklis;
 6. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 7. dabas resursu nodoklis;
 8. nekustamā īpašuma nodoklis;
 9. mikrouzņēmumu nodoklis;
 10. transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 11. pārējie nodokļi ( akcīzes nodoklis, izložu un azartspēļu nodoklis, muitas nodoklis).
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Franšīzes vadīšana – 80 stundas:

Mērķis: Sniegt pamatzināšanas par franšīzes darbības būtību.

Programmas apraksts:

Galvenās tēmas:

 1. Franšīze kā biznesa iespēja Latvijā.
 2. Franšīzes būtība un principi.
 3. Franšīzu ķēžu attīstība Latvijā.
 4. Franšīzes attīstības biznesa pasākumu apskats.
 5. Franšīzes raksturīgas īpašības salīdzinājumā ar uzņēmuma pārstāvniecība.
 6. Franšīzes tiesiskie aspekti.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Biznesa plāna izstrāde – 120 stundas:

Mērķis: Sniegt zināšanas par biznesa plāna nozīmi un būtību uzņēmējdarbībā un uzņēmuma attīstības plānošanā, attīstīt praktiskās iemaņas biznesa plāna izstrādāšanā un pielietošanā.

Programmas apraksts:

Galvenās tēmas:

 1. Biznesa jomas un mērķu noteikšana.
 2. Biznesa nozares izpētes veikšana.
 3. Produkta attīstības plānošana.
 4. Investīciju piesaiste.
 5. Uzņēmuma mārketinga plānošana.
 6. Tirgus izpēte.
 7. Biznesa rentabilitātes aprēķināšana.
 8. Biznesa plāna izstrāde (praktiskais pielietojums).

Jūsu ieguvumi pēc kursa apguves: praktiskas zināšanas un iemaņas par stratēģisko plānošanu, uzņēmuma biznesa procesu karti un uzņēmuma struktūrshēmu; uzņēmuma attīstības scenārijiem; biznesa plāna izstrādi; tirgus izpēti; finanšu aprēķiniem un novērtējumu; peļņas vai zaudējuma prognožu sastādīšanu; bilances sastādīšanu uz darbības uzsākšanas sākumu un nākošā perioda sākumu; biznesa plāna riskiem.

Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Klientu attiecību pārvaldība – 80 stundas:

Mērķis: Iegūt ieskatu par preču realizācijas vadīšanas lomu uzņēmumā, klientu fokusētas biznesa stratēģijas būtību, apgūt klientu datu bāzes izveides procesus un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Programmas apraksts:

Galvenās tēmas:

 1. Darbs ar klientu- psiholoģiskie tipi.
 2. Biznesa stratēģiju izstrāde.
 3. Mārketinga plāns.
 4. Klientu bāzes izveides pamatprincipi.
 5. Darbs ar korporatīvajiem klientiem.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']