Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un Nacionālo integrācijas fondu uzsākam latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem, kas risināsies arī Zemgalē (Jelgavā un Jēkabpilī).

2013.gada16.decembrī                                                                              Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

Nacionālais integrācijas centrs uzsāks latviešu valodas apmācības Jelgavā

Beidzamos gados vērojamas tendences, kas norāda uz jauniem izaicinājumiem integrācijas jomā Latvijā. Tā, piemēram, saistībā ar imigrāciju un brīvu darbaspēka kustību, kuras dēļ Latvijā palielinās cilvēku skaits, kas pārstāv citu kultūru, rasi, reliģiju, aktuāli kļūst iecietības un atšķirīgā pieņemšanas jautājumi. Nepietiekamas latviešu valodas prasmes ir viens no iemesliem, kas rada risku trešo valstu pilsoņu integrācijai sabiedrībā. Sabiedrības integrācijas fonds uzskata, ka jāturpina īstenot programmas, kurās sabiedrības grupas var gūt atbalstu savām iniciatīvām, kas vērstas uz kopīgu vērtību nostiprināšanu, saliedētību, valsts valodas zināšanu paaugstināšanu un iecietības veicināšanu.

Īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs” (NIC), tiek uzsāktas latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem, kas risināsies arī Zemgalē (Jelgavā un Jēkabpilī).

Projekta ietvaros paredzēts sniegt iespēju trešo valstu pilsoņiem apgūt latviešu valodu, iekļaujot apmācībās kultūras tradīciju un vēsturiskos aspektus, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgāku viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja latviešu valodu apgūt atbilstoši savam prasmju līmenim. Vairāk informācijas mājas lapā – integration.lv vai, zvanot uz bezmaksas tālruni 80004006.

Lai pieteiktu savu dalību apmācībām Zemgalē, aicinām interesentus līdz 30.decembrim iesūtīt e- pieteikumu uz martins.birgelis@gmail.com vai pieteikties pa tālruni 26019040 Pieteikumā lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, pilsonību, laiku, cik ilgi atrodaties Latvijā un pašvaldību, kuras teritorijā šobrīd dzīvojat.

 

Mārtiņš Birģelis

Projekta „Nacionālais integrācijas centrs”

reģionālā konsultante Jelgavā,

26019040, martins.birgelis@gmail.com

 

Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas Granta līguma Nr.IF/2012/1.b/1 ietvaros par projekta „Nacionālais integrācijas centrs” īstenošanu. Finansējums piešķirts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds. Eiropas Komisijas tīmekļa vietne attiecībā uz Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu:
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm

————————————————————————————————————————————————

13 декабря 2013 года                                                                                                    

Национальный центр интеграции приступит к обучению латышскому языку

В течение последних лет в Латвии наблюдаются тенденции, сопровождаемые появлением новых задач в области интеграции. Так, например, иммиграция и свободное перемещение рабочей силы обусловили увеличение в Латвии численности населения, представляющего другую культуру, национальность, религию, придали актуальность вопросам терпимости и приема людей, отличающихся от других. Недостаточные знания латышского языка – одна из причин, не позволяющих гражданам третьих стран успешно интегрироваться в общество. Фонд интеграции общества считает необходимым продолжать реализацию программ, в рамках которых общественные группы могут получить поддержку своих инициатив, направленных на укрепление общих ценностей, сплоченность, совершенствование знаний государственного языка и способствование развитию терпимости.

В ходе проекта, осуществляемого „Национальным центром интеграции” (NIC), начинается обучение латышскому языку для граждан третьих стран, которое будет проходить по всей Латвии.

В рамках проекта предусмотрено предоставить возможность гражданам третьих стран  овладеть знаниями латышского языка, включив в программу обучения аспекты культурных традиций и истории, таким образом, обеспечив более полноценное их внедрение в латвийское общество. В рамках проекта возможность учиться бесплатно предусмотрена для 300 человек. Необходима предварительная запись, поскольку людям предоставляется возможность освоить латышский язык в соответствии с их уровнем знаний. Более подробная информация на домашней странице – www.integration.lv или по бесплатному телефону 80004006.

Как и в других странах Европейского Союза в Латвии приезжие концентрируются в крупных городах. В основном, это связано с возможностями работы и доступностью услуг, а также с тем, что в крупных городах чаще всего можно обойтись знаниями только русского языка. По итогам дискуссионных вечеров, организованных „Национальным центром интеграции”, можно судить о том, что для приезжих знания латышского языка являются важным условием, но поскольку они ежедневно не сталкиваются с трудностями общения на русском языке (приезжие из бывших стран Советского Союза), нередко они при более длительном пребывании в Латвии не испытывают необходимости в совершенствовании знаний латышского языка. Таким образом, особенно важно мотивировать этих людей на освоение латышского языка сразу по приезде в Латвию или в первое же время их пребывания здесь.

Владение языком придает большую уверенность в быту каждого человека, а также впоследствии становится фактором, содействующим выбору родителей отправлять своих детей в школы с латышским языком обучения. Важно оказывать поддержку гражданам третьих стран, помогая им выбирать наиболее приемлемую форму освоения латышского языка, повышать уровень их знаний латышского языка, а также предлагать приобрести знания латышского языка, традиций и истории.

 

Mārtinš Birģelis

nic-zemgale@inbox.lv, 26019040

Related Images:

Share This

Share this post with your friends!