SIA Biznesa Vadības Konsultācijas

Bērnu tiesību kursi

  Pieejamie kursi

  Seminārs „Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”

  (8 akadēmiskās stundas)

  (pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem) – PIRMREIZĒJAIS SEMINĀRS tiem, kas nav klausījušies šo kursu

  – semināru iespējams novadīt arī tiešsaistē, par to iepriekš vienojoties /tālrunis 67225211 vai 26784161/.

  Norises laiks: 26.-29.10.

  Semināra mērķis:  

  • sniegt zināšanas par galvenajiem bērnu tiesību aizsardzības principiem, normatīvajiem aktiem, kas to regulē;
  • sniegt zināšanas par vardarbības veidiem;
  • sniegt zināšanas par saskarsmes veidošanu ar bērniem.

  Semināra galvenās tēmas:

  1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;
  3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;
  4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē;
  5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;
  6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu;
  7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

  Lektore Ilze Jeļinska, praktizējoša juriste, advokāte, specializējusies bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos.

  Semināra programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

  Pieteikties semināram varat elektroniski marita@universalservices.lv,
  pa tālruni 67225211 vai 26784161
  vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv


  Neformālās izglītības programmas apraksts

  Kursa sākums ___________. Nodarbības notiks Rīga, Elijas iela 17A.

  1 .Izglītības programmas nosaukums:Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)
   Izglītības programmas īstenošanas ilgums:150 akadēmiskās stundas
   Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:Apliecība par pieaugušo neformālo izglītību
   Izglītības programmas mērķisSniegt zināšanas par grāmatvedības programmas priekšrocībām, finanšu grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanu grāmatvedības programmā, finanšu grāmatvedības dokumentu reģistru un finanšu grāmatvedības atskaišu sagatavošanu, lai prastu veikt uzskaiti datorizētā vidē – grāmatvedības programmā Horizon vai Bilance.
   Izglītības programmas īss apraksts( tai skaitā – tēmas)Kursos tiks sniegtas prasmes, lai varētu patstāvīgi datorprogrammā sastādīt bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un spētu veikt dažādas uzņēmuma saimnieciskās darbības operācijas, ieskaitot algu aprēķinu, pamatlīdzekļu nolietojumu u.c., kā arī sagatavot PVN atskaiti.Tēmas:

  1. Kas ir grāmatvedības programma, tās iespējas (programmas dotās iespējas, datu rezerves kopiju veidošana, datu glabāšana. utml.);
  2. Dokumentu ievade (kā ievadīt dokumentus – grāmatojumi);
  3. Noliktavas uzskaite (noliktavas uzskaites īpatnības programmā, preču norakstīšanas principi (iespējas), iespējamie attaisnojuma dokumentu veidi; automātiskā kontēšana; preču piegādes dokumentu un rēķinu izrakstīšana; preču norakstīšana; noliktavas sadaļas izmantošana nākamo periodu izdevumu uzskaitei, mazvērtīgā inventāra uzskaitei; inventarizācija);
  4. Kases un bankas operācijas (kases un bankas operāciju ievade; maksājumu imports-eksports; pārskati);
  5.  Darbinieki un algas (darbinieku uzskaite; tabeles aizpildīšana; algu atvaļinājumu, slimības naudu aprēķini; vidējā izpeļņa; dažādas atskaites sistēmā);
  6. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi (pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības; nolietojumu aprēķins; dažādu atskaišu veidošana; inventarizācija);
  7. Nodokļu atskaites (atskaišu veidošanas principi; PVN deklarācija un pielikumi, tās veidošana; izmaksas fiziskajām personām);
  8. Gada pārskats (gada pārskata atskaites sistēmā – bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pamatlīdzekļu atskaites; izveidošanas principi);
  9. Finanšu atskaites (dažādu finanšu atskaites – kontu pārskati, operācijas laika periodā u.tml., to izveidošana);
  10. Plānošana un finanšu analīze (budžeta plānošana; parādu analīze; salīdzināšanas akti u.c.);
  11. Atskaišu veidošana, datu eksportēšana (datu eksportēšana uz Excel; atskaišu saglabāšana u.c.).
   Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids)Eksāmens

  Pasniedzēja: Ieva Solmane

  Pieteikties semināram varat elektroniski info@macibuiestade.lv,
  pa tālruni 28466434 vai 26303335
  vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv